Застраховка срещу ЗАГУБА НА ДОХОД

 

Прекъсване на дейността вследствие на материална загуба по Имуществена застраховка

Застраховката срещу прекъсване на дейността обезщетява застрахования за загубата на доход вследствие на застрахователно събитие. Покритието е в сила, ако клиентът има действаща застраховка, покриваща интереса му за сградата и/или имуществото срещу подобно събитие. Иначе казано прекъсването следва да произтича от покрит по полицата риск нанесъл щета на физически активи.
 

Този подход при застраховането на загубата на доход вследствие на прекъсване на дейността е възприет от много години. Той е познат както на застрахователите и брокерите, така и на клиентите. За съжаление технологиите на 21-ви век, глобализацията на цели сектори от икономиката, лесният достъп до нови партньори, клиенти и доставчици и не на последно място облекчената международна търговска регулация прави това решение недостатъчно, за да се защитят фирмите от загуба на доход.

 

Новите рискове, свързани със загуба на доход.

Материална загуба при ключов доставчик или клиент/дистрибутор.

Това може да доведе до невъзможност от набавяне на необходима суровина или пък намиране на купувач на стоката. Предвид глобализацията възможността от акумулиране на риск в един доставчик е много голяма. Например, възможно е няколко доставчици на фирмата да работят с един основен производител на суровина, която влиза в производството на всеки един от тях. На практика въпреки че клиентът има диверсифицирана мрежа на доставки, те всички зависят от само един доставчик на ключова суровина. Добре структурирана Имуществена полица може да се погрижи за част от този риск, но обхватът може да не покрива изцяло нуждите на клиента. Така управлението на  веригата за доставки се превръща в един от основните приоритети за фирмите.

Кибер атака, която води до спиране на производството или предоставянето на дадена услуга.

Кибер рискът вече е в топ 5 на бизнес рисковете според анализ на Aon Global Risk Management Survey от 2017г. Това е логичен резултат от дигитализацията както в производството, така и в обслужването. Дигитализацията заема все повече място и в търговията, където онлайн търговците се радват на нарастваща популярност. Онлайн маркетингът вече е самостоятелна дисциплина със своите специфики и зависимости. Не на последно място е и повишеният риск от кражба на лични данни, чийто последици стават изключително тежки, предвид влизащата в сила Регулация за защита на личните данни (GDPR) през Май 2018г. Кибер застраховката дава възможност за застраховане на немалка част от тези рискове, но за съжаление все още с недостатъчен обхват. Загуба на доход без материална загуба за клиента или негови доставчици и/или клиенти. (Non-damage Business Interruption NDBI).

Очевидно една част от кибер рисковете попадат тук. В допълнение това може да са събития, свързани с политически рискове стачки и размирици например, организирани блокади или оттегляне на лиценз или фалит на основен доставчик и/или клиент. За съжаление застрахователният пазар за момента не може да предложи достатъчно всеобхватен подход, който да предостави добро решение за фирмите за тази група рискове.

В по-широк аспект може да разгледаме и печалба като функция на загубата на доход.
 
Така в тази група може да се включат и Разходи за изтегляне на дефектен продукт (Продуктова отговорност), Неплащане от страна на клиент (Застраховка търговски кредит), рискове свързани с репутацията на компанията (Разходи за ПР), Загуби свързани с отговорности на фирмата, Деривати, свързани с времето, и други.

Долната графика представя нагледно различните видове загуба на доход от гледна точка на фирмата и свързаността с материалните щети:

 

В 21-ви век застраховането на загубите от прекъсване на бизнеса стават все по-комплексни и сложни за идентифициране и управление.

 
Стандартният подход при застраховката срещу прекъсване на дейността остава много важен фактор в управлението на риска. От друга страна, глобализацията и по-лекия търговски режим изисква фирмите да правят много сложен анализ на своята мрежа от доставчици. Установяването на ключови производители и доставчици става все по-трудно. От една страна, дългата верига на доставки и от друга, зависимостта на много от тях от един общ производител изисква много задълбочен поглед върху този аспект от бизнеса им.

Рисковете, свързани с все по-широкото навлизането на дигиталните технологии и достъпа до глобални пазари, трябва да бъдат внимателно изследвани. Облачните услуги и аутсорсинга добавят допълнителни рискове за компаниите, които на практика са извън техния контрол. Неясната акумулация на риска в подобни услуги прави ефекта от евентуален срив в услугата труден за оценка.  

 

Нашата роля

 
Нуждите на фирмите стават все по-сложни и изискват всеобхватен поглед от страна както на застрахователите така и от застрахователните посредници. Ролята на брокера в тази сложна за управление среда става все по-значителна. Брокерът трябва да познава наличните продукти на пазара и да намери правилната застрахователна структура, която да адресира точните нужди на клиента. В постоянно променяща се среда, бързата реакция и широкия професионален опит са единствената гаранция за качествена посредническа услуга. Това предлагаме на нашите клиенти съчетание на експертизата на нашите специалисти с предприемаческа и иновативна среда за да отговорим на нуждите на клиента. Ако искате да обсъдим с какво може да сме полезни и на Вас ни пишете на office@broxio.bg или се обадете на 0888 894039.

 

Scroll to top